تبلیغات

منوی اصلی

فهرست موضوعی
 تعریف مهندسی صنایع (3)
 تاریخچه مهندسی صنایع (14)
 اصول مهندسی‌ صنایع (5)
 گرایشهای مهندسی صنایع (6)
 کلیدواژه مهندسی صنایع (12)
 نرم‌افزار مهندسی صنایع (7)
 ارگونومی (1)
 الگوبرداری تطبیقی (6)
 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (4)
 پژوهش در عملیات (4)
 تفکر ناب (2)
 تولید ناب (5)
 تئوری بهینه‌سازی (1)
 حسابداری مدیریت (3)
 شش سیگما (5)
 طرح‌ریزی‌واحدهای‌صنعتی (1)
 صنایع خودروسازی (22)
 کارشناسی ارشد (8)
 مبانی سازمان و مدیریت (11)
 مدیریت استراتژیک (2)
 مدیریت پروژه (25)
 مدیریت تکنولوژی (3)
 مدیریت تعارض (1)
 مدیریت تغییر (1)
 مدیریت دانش (11)
 مدیریت ریسک (3)
 مدیریت زنجیره تامین (10)
 مدیریت کیفیت (23)
 مدیریت منابع انسانی (9)
 مهندسی ارزش (4)
 مهندسی مجدد (10)
 مهندسی معکوس (3)
 نگهداری و تعمیرات (8)
 هیوریستیک‌ها (3)
 عمومی (5)
 TRIZ (4)
 RFID (2)

نظرسنجی

کاربر محترم ، پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط آن موثر عمل نماید ؟
 

 

41) كدام یك از روش های اجرایی زیر جزو مستنداتی كه باید مكتوب شوند نیست ؟

الف ) ممیزی داخلی

ب ) بازنگری مدیریت

ج ) اقدام اصلاحی

د ) كنترل محصول نامنطبق

 

 

42) بازنگری به موقع مشخصات مهندسی از دیدگاه استاندارد TS نباید از ...... كاری تجاوز نماید .

الف) یك هفته

ب) دو هفته

ج) سه هفته

د) زمان لازم

 

 

43) منظور از طرح ها اقتضایی در استاندارد ISO/TS 16949  چیست ؟

الف - طرح هایی برای نحوه برخورد سازمان در یك حالت اضطراری

ب- طرح هایی برای بهبود مستمر

ج- طرح هایی برای محصول جدید

د- طرح های استراتژیك تصاحب بازار

 

 

44) مدون بودن كدام مورد زیر در استانداردISO/TS 16949   ذكر نشده است ؟

الف- دستورالعمل های كاری

ب- آموزش

ج- ممیزی داخلی

د- هر سه مورد فوق لزوما باید مكتوب باشند .

 

 

45)در استاندارد ISO/TS 16949   نماینده مشتری كیست و چه وظیفه ای دارد ؟

الف – سازمان انتخاب شده از جانب مشتری است كه وظیفه نظارت بر تامین كننده را دارد .

ب- فرد انتخاب شده از جانب مشتری است كه وظیفه شناسایی خواسته های مشتری را دارد.

ج – فرد انتخاب شده از جانب تامین كننده است كه وظیفه شناسایی خواسته های مشتری را دارد.

د- سازمان انتخاب شده از جانب مشتری است كه وظیفه مشاوره برای تامین كننده را دارد .

 

 

46)گستردگی مستندات سیستم مدیریت كیفیت می تواند از سازمانی به سازمان دیگر به علت زیر متفاوت باشد.

الف- اندازه سازمان ونوع فعالیت های آن

ب- پیچیدگی فرآیند ها

ج- شایستگی كاركنان

د- همه موارد فوق

 

 

47) كدام جمله صحیح نیست ؟

الف- تصدیق طراحی :  اطمینان از اینكه برونداد های طراحی ، الزامات مربوط به درونداد های طراحی را برآورده می كند .

ب- صحه گذاری طراحی : اطمینان از اینكه محصول بدست آمده الزامات استفاده و كاربرد مورد نظر را برآورده میكند.

ج- بازنگری طراحی : بازنگری نظام یافته برای اطمینان از توانایی طراحی در برآورده كردن الزامات و خواسته هاست .

د- كنترل تغییرات طراحی : كنترل تغییراتی است كه در زمان استفاده ، درطراحی محصول اتفاق می افتد

 

 

48) کدام گزینه صحیح تر می باشد ؟

الف- بازرسی محصول  باعث افزایش کیفیت محصولات تولیدی می شود.

ب- خطا ناپذیر سازی به معنای عدم تولید قطعات معیوب است.

ج- خطا ناپذیر سازی به معنای کشف صد درصد عیوب است.

د- گزینه های ب و ج صحیح است .

 

 

49) کدام مبحث در استاندارد ISOTS/16949   به صراحت نیامده است :

الف- اجرای آدیت محصول به روش SQFE

ب- بهبود مستمر

ج- بازرسی مواد اولیه

د- انجام اقدامات پیشگیرانه

 

 

50) ممیزی شركت های گواهی دهندهISO/ TS  از سازندگان....... تكرار می شود .

الف )بصورت موردی

ب )  بصورت سالانه

ج ) هر سه سال یكبار

د ) مطابق با در خواست مشتری

 

 

51)در ممیزی   ISO/ TS چه هنگام سازمان برای گواهی شدن توصیه می شود ؟

الف ) وقتی هیچ نوع مغایرتی در پوشش استاندارد نداشته باشد

ب ) وقتی مغایرت های موجود كوچك (MINOR) است

ج ) وقتی سیستم حداقل سیستم مورد نیاز را طراحی كرده باشد .

د ) هیچكدام

 

 

52) كدام یك از روش های اجرایی زیر جزو مستنداتی كه باید مكتوب شوند نیست ؟

الف ) ممیزی داخلی

ب ) بازنگری مدیریت

ج ) اقدام اصلاحی

د ) كنترل محصول نامنطبق

 

 

53) معیار پذیرش در استاندارد ISO/ TS   برای نمونه گیری های داده های وصفی باید مطابق

الف ) استاندارد های مشتری باشد

ب ) لیست مشخصات مهم محصول باشد

ج ) بازخور های مشتری باشد

د) خرابی صفر باشد

 

 

54) بازنگری به موقع مشخصات مهندسی از دیدگاه استاندارد  TSنباید از  ........ تجاوز كند .

الف ) یك هفته

ب ) سه هفته

ج ) دو هفته

د ) بستگی به تعریف سازمان دارد

 

 

55) كدامیك از موارد زیر جزو نظامنامه كیفیت در سیستم مدیریت كیفیت بر اساس ISO/TS 16949   نمی باشد :

الف – دامنه سیستم مدیرت كیفیت

ب – روش های اجرایی  یا ارجاع به آنها

ج- تعامل فرآیند ها

د- شاخص های كیفیت و  برنامه های بهبود

 

 

56) حجم مستندات یك سازمان می تواند بر اساس كدامیك از موارد زیر تغییر كند :

الف – اندازه سازمان

ب – پیچیدگی فرایند ها

ج- شایستگی پرسنل

د – همه موارد

 

 

57) كدامیك از موارد زیر می تواند در ISO/TS 16949  استثناء شود :

الف – طراحی محصول

ب – طراحی فرایند

ج -  ارتقاء تامین كنندگان

د- موارد  الف و ب

 

 

58) كدام یك از روش های اجرایی زیر جزو مستنداتی كه باید مكتوب شوند نیست ؟

الف ) ممیزی داخلی

ب ) بازنگری مدیریت

ج ) اقدام اصلاحی

د ) كنترل محصول نامنطبق

 

 

59) بازنگری به موقع مشخصات مهندسی از دیدگاه استاندارد TS نباید از ...... كاری تجاوز نماید .

الف _ یك هفته .

ب _   دو هفته .

ج _  سه هفته .

د _  زمان لازم .

 

 

60)كدامیك از موارد زیر جزو نظامنامه كیفیت در سیستم مدیریت كیفیت بر اساس ISO/TS 16949   نمی باشد :

الف – دامنه سیستم مدیریت كیفیت

ب – روش های اجرایی  یا ارجاع به آنها

ج- تعامل فرآیند ها

د- شاخص های كیفیت و  برنامه های بهبود

 

 

61) کدام گزینه صحیح است ؟

الف- کارایی همان اثر بخشی است

ب- کارایی و بهره وری منجر به اثربخشی می شوند

ج- بهره وری مجموع کارایی و اثربخشی است

د- هرگاه اثربخشی وجود داشته باشد کارایی نیز وجود خواهد داشت .

 

 

62) كدامیك از موارد زیر می تواند در ISO/TS 16949  استثناء شود :

الف – طراحی محصول

ب – طراحی فرایند

ج -  ارتقاء تامین كنندگان

د- موارد  الف و ب

 

 

63) كدام یك از روش های اجرایی زیر جزو مستنداتی كه باید مكتوب شوند نیست ؟

الف ) ممیزی داخلی

ب ) بازنگری مدیریت

ج ) اقدام اصلاحی

د ) كنترل محصول نامنطبق

 

 

64) کدام یک از موارد زیر در الزامات سیستم مدیریت کیفیت سازه گستر (AR8202)   دیده نشده است ؟

الف- محاسبه شاخص OEE

ب- استفاده از نرم افزارهای تهیه شده از طرف سازه گستر

ج- اجرای سیستم سنجش عملکرد برای تامین کنندگان خود مطابق روش سازه گستر

د- موارد ب و ج

 

 

65-ممیزی شركت های گواهی دهنده ISO TS  از سازندگان........ تكرار می شود .

الف )بصورت موردی

ب )  بصورت سالانه

ج ) هر سه سال یكبار

د ) مطابق با در خواست مشتری

 

 

66- كدام یك از موارد زیر جزو الزامات  ISO TS  نیست ؟

الف ) ارزیابی تامین كنندگان

ب )ارتقاء تامین كنندگان

ج ) خرید از تامین كنندگانی كه مشتری اعلام كرده است

د ) آدیت محصول تامین كنندگان به روش SQFE

 

 

67- كدام یك از روش های اجرایی زیر جزو مستنداتی كه باید مكتوب شوند نیست ؟

الف ) ممیزی داخلی

ب ) بازنگری مدیریت

ج ) اقدام اصلاحی

د ) كنترل محصول نامنطبق

 

 

68- معیار پذیرش در استاندارد ISO TS   برای نمونه گیری های داده های وصفی باید مطابق

الف ) استاندارد های مشتری باشد

ب ) لیست مشخصات مهم محصول باشد

ج ) بازخور های مشتری باشد

د) خرابی صفر باشد

 

 

69-كدام الزام استاندارد ISO TS  می تواند حذف شود

الف ) طراحی محصول

ب ) طراحی فرآیند

ج ) الزاماتی از استاندارد كه مشتری از آن صرف نظر كرده باشد

د )همه موارد فوق

 

 

70– کدام از موارد ذیل جزء الزامات شرکت سازه گستر در مورد خط مشی کیفیت می باشد ؟

الف _ بهبود کیفیت .

ب _  ضایعات صفر .

ج -  توسعه ابزارهای کیفیت  .

د _  کلیه موارد .

 

 

71 – در تهیه طرح تجاری سازمان بایستی که کدام متدولوژی ذیل استفاده نماید ؟

الف _ WSOT  .

ب _  SWOT .

ج -  Ansoff Matrix  .

د _ تحلیل نقاط ضعف و قوت  .

 

 

72– مدیریت ارشد و مدیران مسئول قسمتهای مختلف سازمان باید کدام از دوره های ذیل را دیده باشند ؟

الف _ مدیریت بحران .

ب _  ممیزی داخلی  .

ج -  روشهای کنترل کیفیت .

د _  مدیریت تولید .

 

 

73 – آیا اخذ علامت استاندارد از موسسه استاندارد برای محصولات تولیدی اجباری می باشد ؟

الف _ بله .

ب _  خیر .

ج -  آنهایی که استاندارد ملی اجباری دارند .

د _  فقط برای قطعات ایمنی .

 

 

74- کدام از موارد ذیل جزء الزامات شرکت سازه گستر AR8202 نمی باشد؟

الف ) محاسبه شاخص OEE .

ب ) انجام آدیت فرآیند ومحصول برای تامین کنندگان .

ج ) شناسایی هزینه های تعمیرات .

د ) محاسبه شاخص DPMO .

 

 

75- انجام بازرسی جامع ابعادی و عملکردی ( Layout inspection ) در کدام از دوره های زمانی الزام شده است ؟

الف ) هر 6 ماه یکبار .

ب ) سالی یکبار .

ج ) فقط برای نمونه اولیه .

د ) فقط برای محموله های یکروز خط .

 

 

76-  استفاده از مرجع شماره 12 firewall در کدام بند از استاندارد الزام گردیده است .

الف ) کنترل محصول دوباره کاری شده .

ب ) کنترل کمی و کیفی محصول نامنطبق .

ج ) کنترل قطعات نیم ساخته .

د) هیچکدام .

 

 

77- كدام موارد ذیل می تواند جزء تعریف پروژه های بهبود باشد.

الف ) بالا بودن هزینه کیفیت .

ب ) توقفات برنامه ریزی نشده ماشین آلات .


 پیرامون سایت

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران در سال 1384 با هدف دستیابی آسان و رایگان پژوهشگران عرصه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ایران به متون و مقالات تخصصی شکل گرفت ؛ این تلاش مرهون تخصص و کارآمدی محققین این حوزه است که ذکر نام آنها در کنار آثارشان تنها راه سپاسگزاری ما در این ساختار مجازی است

مصطفی هاشم زاده


آمار سایت
کل بازدیدها:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
آخرین بازدید:
تعداد کل پست ها:
آخرین بروز رسانی:

آرشیو مطالب
  تیر 1390 (4)
  خرداد 1390 (1)
  فروردین 1390 (3)
  آبان 1389 (1)
  مهر 1389 (7)
  فروردین 1389 (1)
  اسفند 1388 (2)
  بهمن 1388 (11)
  دی 1388 (2)
  آذر 1388 (1)
  آبان 1388 (1)
  مرداد 1388 (3)
  تیر 1388 (4)
  اردیبهشت 1388 (2)
  اسفند 1387 (1)
  بهمن 1387 (2)
  دی 1387 (1)
  آذر 1387 (3)
  آبان 1387 (4)
  مهر 1387 (1)
  شهریور 1387 (6)
  مرداد 1387 (4)
  تیر 1387 (5)
  خرداد 1387 (1)
  اردیبهشت 1387 (1)
  فروردین 1387 (1)
  اسفند 1386 (1)
  بهمن 1386 (3)
  دی 1386 (3)
  آبان 1386 (3)
  مهر 1386 (1)
  شهریور 1386 (2)
  مرداد 1386 (104)
  تیر 1386 (47)
 لیست آرشیوها

جستجو در سایت
 


wwwieir
Google


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات