تبلیغات

منوی اصلی

فهرست موضوعی
 تعریف مهندسی صنایع (3)
 تاریخچه مهندسی صنایع (14)
 اصول مهندسی‌ صنایع (5)
 گرایشهای مهندسی صنایع (6)
 کلیدواژه مهندسی صنایع (12)
 نرم‌افزار مهندسی صنایع (7)
 ارگونومی (1)
 الگوبرداری تطبیقی (6)
 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (4)
 پژوهش در عملیات (4)
 تفکر ناب (2)
 تولید ناب (5)
 تئوری بهینه‌سازی (1)
 حسابداری مدیریت (3)
 شش سیگما (5)
 طرح‌ریزی‌واحدهای‌صنعتی (1)
 صنایع خودروسازی (22)
 کارشناسی ارشد (8)
 مبانی سازمان و مدیریت (11)
 مدیریت استراتژیک (2)
 مدیریت پروژه (25)
 مدیریت تکنولوژی (3)
 مدیریت تعارض (1)
 مدیریت تغییر (1)
 مدیریت دانش (11)
 مدیریت ریسک (3)
 مدیریت زنجیره تامین (10)
 مدیریت کیفیت (23)
 مدیریت منابع انسانی (9)
 مهندسی ارزش (4)
 مهندسی مجدد (10)
 مهندسی معکوس (3)
 نگهداری و تعمیرات (8)
 هیوریستیک‌ها (3)
 عمومی (5)
 TRIZ (4)
 RFID (2)

نظرسنجی

کاربر محترم ، پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط آن موثر عمل نماید ؟
 

دومین واژه : Adequacy (كفایت)

 

الف) تعریف :

كفایت به معنای مناسب بودن و كافی بودن به منظور برآورده سازی یك هدف یا نیاز برنامه ریزی شده می‌باشد .

 

ب) الزامات و توصیه های مرتبط با آن در ISO 9001:2000 (استاندارد مدیریت كیفیت) :‌

 

1- بند 4 - 2 - 3 - كنترل مستندات :

مستنداتی كه در سیستم مدیریت كیفیت الزام شده‌اند باید تحت كنترل باشند . سوابق كیفیت نوع خاصی از مستنداتی بوده و باید مطابق الزامات مندرج در بند 4-2-4 تحت كنترل قرار گیرند . یك روش اجرایی مدون باید برای تعریف كنترل‌های مورد نیاز زیر تعریف گردد :

الف) تصویب مستندات از نظر كفایت آنها ، پیش از انتشار

ب) ...

 

2- بند 5 – 6 – 1 – كلیات بازنگری مدیریت :

مدیریت رده بالا باید سیستم مدیریت كیفیت سازمان را در فواصل زمانی برنامه‌ریزی شده مورد بازنگری قرار دهد تا از تداوم تناسب ، كفایت و اثربخشی آن اطمینان حاصل نماید. این بازنگری باید ارزیابی فرصت‌های بهبود و نیاز به تغییر سیستم مدیریت كیفیت و اهداف كیفیت را شامل گردد .

سوابق بازنگری‌های مدیریت باید نگهداری شوند (رجوع كنید به بند 4-2-4)

 

3- بند 7 – 3 – 2 - ورودیهای طراحی و توسعه :‌

ورودی‌های مرتبط با الزامات محصول باید معین شده و سوابق آنها نگهداری شوند (رجوع كنید به بند 4-2-4) ؛ این ورودی‌ها باید شامل موارد زیر باشند :

الف) الزامات كاركردی و عملكردی

ب) الزامات قانونی و دولتی مرتبط

ج) در موارد مقتضی ، اطلاعات به دست آمده از طراحی‌های مشابه قبلی

د) سایر الزامات ضروری برای طراحی و توسعه .

این ورودی‌ها باید برای حصول اطمینان از كفایت آنها بازنگری شوند ؛ الزامات باید كامل ، بدون ابهام و بدون تناقض باشند .

 

4- بند 7 – 2 – 4 – اطلاعات خرید :

اطلاعات خرید باید محصول مورد نظر برای خرید را توصیف نماید و بر حسب مورد شامل موارد زیر شود :

الف) الزامات برای تایید محصول ، روش‌های اجرایی ، فرآیندها و تجهیزات

ب) الزامات مربوط به احراز شرایط كاركنان 

ج)‌ الزامات مربوط به سیستم مدیریت كیفیت .

سازمان باید از كفایت الزامات تعیین شده برای خرید ، پیش از آنكه این الزامات به تامین كننده اطلاع داده شوند اطمینان حاصل نماید .

 

ج) الزامات و توصیه های مرتبط با آن درTS 16949:2002 /: ISO(الزامات خاص صنایع خودروسازی) :‌

 

بند 7 – 6 – 3 – 1 -  آزمایشگاه داخلی : امكانات آزمایشگاه داخلی سازمان باید دارای یك دامنه كاربرد تعریف شده شامل قابلیت آن در اجرای خدمات مورد نیاز بازرسی ، آزمون یا كالیبراسیون باشد . این دامنه كاربرد آزمایشگاه باید در مدارك سیستم كیفیت گنجانده شود ؛ آزمایشگاه باید حداقل ، الزامات فنی برای موارد ذیل را مشخص و اجرا نماید :

-        كفایت روشهای اجرایی آزمایشگاه

-        صلاحیت كاركنان آزمایشگاه

-        آزمون محصول

-        قابلیت انجام صحیح این خدمات كه قابل ردیابی به استاندارد فرایند مربوطه مانند EN و ASTM و غیره باشد .

-        بازنگری سوابق مرتبط

 

د) توضیح بیشتر :

برای اطمینان از كفایت چیزی باید از تركیب پرسنل شایسته و معیارهای پذیرش بهره برد ؛ این معیارها هدف برنامه ریزی شده و فاكتورهایی كه برای حصول آنها لازمند را تعریف و تبیین می‌نمایند . به عنوان مثال در امر كفایت ورودیهای طراحی و توسعه ، یك طراح دارای صلاحیت ، ورودیهای طراحی را از روی یك چك لیست یا معیار دیگر مورد بازبینی قرار می‌دهد تا اطمینان حاصل شود كه هیچ فاكتوری از قلم نیفتاده است .


آشنایی با استاندارد مدیریت كیفیت ISO 9001:2000 و مشخصه فنی TS 16949:2002 منوط به شناخت واژگان و اصطلاحات كاربردی آنها می‌باشد ؛ بندهای گوناگون این دو مرجع كیفیت ، با این واژگان و اصطلاحات شكل گرفته است و لذا آگاهی از زمان و مكان كاربرد اینگونه كلمات در پهنه آنها از اهمیت بسزایی برای مدیران ، مشاوران و پیاده كنندگان سیستمهای مدیریت كیفیت برخوردار است . هدف آن است كه به معرفی كلیدواژگان و بندهایی از استاندارد 9001 و مشخصه فنی 16949 كه این كلمات در آنان بكار رفته اند ، پرداخته و در صورت وجود زمان این روند را تا به انتها (از A تا Z) استمرار بخشیم / هاشم‌زاده

 

واژه نخست : Acceptance Criteria (معیار پذیرش)

 

الف) تعریف :

معیار پذیرش ، ضابطه‌ای است كه به منظور قضاوت پیرامون تطابق یك پارامتر با آنچه كه باید باشد ، مورد استفاده قرار می‌گیرد .

 

ب) الزامات و توصیه های مرتبط با آن در ISO 9001:2000 (استاندارد مدیریت كیفیت) :‌

 

1- بند 7 – 3 – 3 - خروجیهای طراحی و توسعه :

خروجی‌های طراحی و توسعه باید به شكلی تهیه شوند كه تصدیق با ورودی‌های طراحی و توسعه را امكان پذیر سازد و باید پیش از انتشارمورد تصویب قرار گیرند .

خروجی‌های طراحی و توسعه باید :

الف) الزامات ورودی‌های طراحی و توسعه را برآورده سازند .

ب) اطلاعات مناسب برای خرید ، تولید و ارائه خدمات را فراهم سازند .

ج) معیارهای پذیرش محصول را شامل شوند یا به آنها ارجاع دهند .

د) ویژگی‌هایی از محصول كه برای كاربرد مناسب آن ضروری هستند را مشخص نمایند .

 

2- بند 8 – 2 – 4 – پایش و اندازه گیری محصول :

سازمان باید ویژگی‌هایی از محصول را مورد پایش و اندازه ‌گیری قرار دهد تا بدین وسیله برآورده شدن الزامات محصول را تصدیق نماید ؛ این موضوع باید در مراحل مناسب فرآیند تحقق محصول مطابق با ترتیبات طرح‌ریزی شده انجام شود . (رجوع كنید به بند 7-1)

شواهد تطابق با معیارهای پذیرش باید نگهداری شوند . سوابق باید مشخص كننده فرد یا افراد دارای اختیار برای ترخیص محصول باشد (رجوع كنید به بند 4-2-4)

ترخیص محصول و ارائه خدمات نباید پیش از آن كه ترتیبات طرح‌ریزی شده (رجوع كنید به بند 7-1) به صورت رضایت‌بخشی تكمیل شده باشند صورت گیرد ، مگر آنكه به ‌گونه دیگری توسط فرد دارای اختیار و در صورت مقتضی ، توسط مشتری تصویب شده باشد .

 

ج) الزامات و توصیه های مرتبط با آن درTS 16949:2002 /: ISO(الزامات خاص صنایع خودروسازی) :‌

 

1- بند 7 – 1 – 2 - ‌معیارهای پذیرش :

معیارهای پذیرش باید توسط سازمان تعریف شده و در صورت لزوم به تایید مشتری برسد ؛ برای طرح های نمونه برداری داده های وصفی سطح پذیرش باید نقص صفر باشد . (به بند 8-2-3-1 رجوع شود)

 

2- بند 7 – 3 – 3 – 2 - برونداد طراحی و فرآیند ساخت :

برونداد طراحی فرآیند ساخت ، باید به گونه ای ارائه شود كه در برابر الزامات درونداد طراحی فرآیند ساخت قابل تصدیق بوده و صحه‌گذاری شود ؛ برونداد طراحی فرآیند ساخت باید شامل موارد ذیل باشد :

-        مشخصات و نقشه‌ها

-        نمودار جریان / جانمایی فرایند ساخت

-        FMEA های فرآیند ساخت

-        طرح كنترل

-        دستورالعمل های كاری

-        معیارهای پذیرش تایید فرآیند

-        داده های كیفیت ، قابلیت اطمینان ، قابلیت نگهداری و تعمیرات و قابلیت اندازه‌گیری .

-        در مواقع مقتضی ، نتایج فعالیت‌های خطاناپذیرسازی .

-        روش‌های تشخیص سریع و بازخورد عدم انطباق‌های محصول/فرآیند ساخت.

 

3- بند 7 – 6 – 1 - تحلیل سیستم اندازه‌گیری :

بررسیهای آماری باید به منظور تجزیه و تحلیل نوسانات موجود در نتایج حاصل از هر نوع سیستم اندازه‌گیری و تجهیزات آزمون انجام گیرد . این الزام باید برای سیستم‌های اندازه‌گیری درج شده در طرح كنترل بكار روند . روش‌های تحلیل و معیار پذیرش مورد استفاده باید با آنهایی كه در نظامنامه‌های مرجع مشتری در مورد تحلیل سیستم اندازه‌گیری وجود دارد ، مطابقت داشته باشند ؛ سایر روشهای تحلیلی و معیارهای پذیرش در صورتیكه توسط مشتری تایید شوند قابل استفاده می‌باشند .

 

4- بند 8 – 2 – 3 – 1 - پایش و اندازه گیری فرایندهای ساخت :

سازمان باید بمنظور تصدیق توانمندی فرآیند و فراهم كردن ورودی بیشتر برای كنترل فرآیند ، مطالعه فرآیند را بر روی همه فرآیندهای ساخت جدید (شامل مونتاژ یا توالی عملیات) انجام دهد . نتایج حاصل از مطالعه فرآیندها همراه با مشخصات آنها جهت دستورالعملهای تولید ، اندازه‌گیری و آزمون و نگهداری و تعمیرات در مكانی كه كاربرد دارد مدون گردند . این مستندات باید شامل اهدافی برای توانمندی (‌قابلیت) فرآیند ساخت ، قابلیت اطمینان (پایانی) ، قابلیت نگهداری و در دسترس بودن و همچنین معیارهای پذیرش باشند .

سازمان باید توانمندی (قابلیت) فرآیند ساخت یا عملكرد را آنچنان كه در الزامات فرآیند تایید قطعه تولیدی توسط مشتری مشخص گردیده حفظ نماید . سازمان باید اطمینان حاصل نماید كه طرح كنترل و نمودار جریان فرآیند اجرا گردیده و شامل موارد مشخص شده ذیل می‌باشند :

-  فنون اندازه ‌گیری

-  طرح‌های نمونه برداری

-  طرح‌های واكنشی وقتی معیارهای پذیرش برآورده نشده باشند .

رویدادهای مهم در فرآیندها از قبیل تغییر ابزار ، تعمیر ماشین باید یادداشت شوند .

 سازمان باید برای مشخصاتی كه از نظر آماری ناپایدار بوده و یا توانمند نیستند طرح واكنشی را مطابق طرح كنترل اجرا نماید . این طرح واكنشی باید بطریق مقتضی شامل محدود ساختن محصول و بازرسی 100% باشد . سپس باید توسط سازمان یك طرح اقدام اصلاحی با زمانبندی مشخص و مسئولیتهای معین شده جهت اطمینان از اینكه فرآیندها با ثبات بوده و توانمند می‌باشند ، تكمیل گردد . هنگامی كه مشتری خواسته باشد ، طرحها باید توسط او مورد بازنگری قرار گرفته و تایید شوند .

سازمان باید سوابق و تاریخ اعمال تغییرات فرآیند را نگهداری نماید .


گرامی باد یاد و خاطره استاد فرزانه مان ، زنده‌ یاد دكتر محمدحسین سلیمی نمین رییس سابق دانشگاه و دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیركبیر

 

گزارش تصویری خبرگزاری ایسنا از تشییع پیكر استاد


 پیرامون سایت

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران در سال 1384 با هدف دستیابی آسان و رایگان پژوهشگران عرصه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ایران به متون و مقالات تخصصی شکل گرفت ؛ این تلاش مرهون تخصص و کارآمدی محققین این حوزه است که ذکر نام آنها در کنار آثارشان تنها راه سپاسگزاری ما در این ساختار مجازی است

مصطفی هاشم زاده


آمار سایت
کل بازدیدها:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
آخرین بازدید:
تعداد کل پست ها:
آخرین بروز رسانی:

آرشیو مطالب
  تیر 1390 (4)
  خرداد 1390 (1)
  فروردین 1390 (3)
  آبان 1389 (1)
  مهر 1389 (7)
  فروردین 1389 (1)
  اسفند 1388 (2)
  بهمن 1388 (11)
  دی 1388 (2)
  آذر 1388 (1)
  آبان 1388 (1)
  مرداد 1388 (3)
  تیر 1388 (4)
  اردیبهشت 1388 (2)
  اسفند 1387 (1)
  بهمن 1387 (2)
  دی 1387 (1)
  آذر 1387 (3)
  آبان 1387 (4)
  مهر 1387 (1)
  شهریور 1387 (6)
  مرداد 1387 (4)
  تیر 1387 (5)
  خرداد 1387 (1)
  اردیبهشت 1387 (1)
  فروردین 1387 (1)
  اسفند 1386 (1)
  بهمن 1386 (3)
  دی 1386 (3)
  آبان 1386 (3)
  مهر 1386 (1)
  شهریور 1386 (2)
  مرداد 1386 (104)
  تیر 1386 (47)
 لیست آرشیوها

جستجو در سایت
 


wwwieir
Google


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات