تبلیغات

منوی اصلی

فهرست موضوعی
 تعریف مهندسی صنایع (3)
 تاریخچه مهندسی صنایع (14)
 اصول مهندسی‌ صنایع (5)
 گرایشهای مهندسی صنایع (6)
 کلیدواژه مهندسی صنایع (12)
 نرم‌افزار مهندسی صنایع (7)
 ارگونومی (1)
 الگوبرداری تطبیقی (6)
 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (4)
 پژوهش در عملیات (4)
 تفکر ناب (2)
 تولید ناب (5)
 تئوری بهینه‌سازی (1)
 حسابداری مدیریت (3)
 شش سیگما (5)
 طرح‌ریزی‌واحدهای‌صنعتی (1)
 صنایع خودروسازی (22)
 کارشناسی ارشد (8)
 مبانی سازمان و مدیریت (11)
 مدیریت استراتژیک (2)
 مدیریت پروژه (25)
 مدیریت تکنولوژی (3)
 مدیریت تعارض (1)
 مدیریت تغییر (1)
 مدیریت دانش (11)
 مدیریت ریسک (3)
 مدیریت زنجیره تامین (10)
 مدیریت کیفیت (23)
 مدیریت منابع انسانی (9)
 مهندسی ارزش (4)
 مهندسی مجدد (10)
 مهندسی معکوس (3)
 نگهداری و تعمیرات (8)
 هیوریستیک‌ها (3)
 عمومی (5)
 TRIZ (4)
 RFID (2)

نظرسنجی

کاربر محترم ، پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط آن موثر عمل نماید ؟
 

پنجمین واژه : مجموعه واژگان

Audit/Audit Criteria/Audit Programme/Audit Scope/Auditor (ممیزی/معیارهای ممیزی/برنامه ممیزی/محدوده ممیزی/ممیز)

 

الف) تعریف :

ممیزی ، فرایندی سیستماتیك ، مستقل و مستند برای یافتن شواهد ممیزی و ارزیابی واقع بینانه آنها به منظور تعیین میزان برآورده شدن معیارهای ممیزی می‌باشد .

معیارهای ممیزی ، مجموعه از خط مشی ها ، روشهای اجرایی یا نیازمندیهایی است كه به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرند .

برنامه ممیزی ، مجموعه ای از یك ممیزی یا بیشتر است كه در چهارچوب زمانی خاص و در راستای منظوری خاص طرح ریزی شده است . یك برنامه ممیزی تمام فعالیتهای لازم برای طرح ریزی ، سازماندهی و اجرای ممیزی‌ها را شامل می‌گردد .

محدوده ممیزی ، حوزه و مرزهای یك ممیزی است ؛ محدوده ممیزی عموما شامل تشریح موقعیت فیزیكی ، واحد سازمانی ، فعالیتها و فرایندها و همچنین دوره زمانی می‌گردد .

ممیز ، فرد واجد صلاحیت برای اجرای ممیزی می‌باشد .

 

ب) الزامات و توصیه های مرتبط با آن در ISO 9001:2000 (استاندارد مدیریت كیفیت) :

 

1- بند 5 – 6 – 2 – ورودی بازنگری مدیریت :

ورودی‌های بازنگری مدیریت باید شامل اطلاعاتی درباره موارد زیر باشد :

الف) نتایج ممیزی.

ب)‌ بازخوردهای مشتریان.

ج)‌ عملكرد فرآیند و انطباق محصول.

د)‌ وضعیت اقدامات اطلاحی و پیشگیرانه.

هـ) پیگیری اقدامات ناشی از بازنگری‌های قبلی مدیریت.

و)‌ تغییراتی كه می‌توانند سیستم مدیریت كیفیت را تحت تاثیر قرار دهند.

ز )‌ توصیه‌های برای بهبود .

 

2- بند 8 – 2 – 2 – ممیزی داخلی :

سازمان باید ممیزی‌های داخلی را در فواصل زمانی طرح‌ریزی شده انجام دهد تا معین كند آیا سیستم مدیریت كیفیت :

الف ) با ترتیبات طرح‌ریزی شده (رجوع كنید به بند 7-1)، با الزامات این استاندارد بین‌المللی و الزامات سیستم مدیریت كیفیتی كه توسط سازمان ایجاد شده‌اند انطباق دارد .

ب ) به طرز اثربخشی استقرار یافته و نگهداری می‌شود .

یك برنامه ممیزی باید با در نظرگرفتن وضعیت و اهمیت فرآیندها و حیطه‌های مورد ممیزی و همچنین نتایج ممیزی‌های قبلی طرح‌ریزی گردد . معیارهای ممیزی ، دامنه كاربرد ممیزی ، تواتر  ممیزی و روش‌های آن باید تعریف گردند . در انتخاب ممیزان و انجام ممیزی باید از موضوعیت و بی‌طرفی فرآیند ممیزی اطمینان حاصل شود . ممیزان نباید كار خودشان را ممیزی نمایند .

مسئولیت‌ها و الزامات برای طرح‌ریزی و انجام ممیزی‌ها ، گزارش نتایج و نگهداری سوابق (رجوع كنید به بند 4-2-4) باید دریك روش اجرایی مدون تعریف گردند .

مدیر مسئول حیطه‌ای كه مورد ممیزی قرار می‌گیرد باید از اینكه اقداماتی كه برای برطرف‌سازی عدم انطباق‌های یافته شده و علل آنها لازمند ، بدون تاخیر بی‌مورد صورت ‌می‌پذیرند اطمینان حاصل نماید .

فعالیت‌های پیگیری باید شامل تصدیق اقدامات انجام شده و گزارش‌دهی نتایج تصدیق باشد (رجوع كنید به بند 8-5-2).‌

یادآوری : ایزو 1-10011 ، ایزو 2-10011 و ایزو 3-10011 را به عنوان راهنما ملاحظه نمایید .

 

3- بند 8 – 5 – 1 – بهبود مستمر :

سازمان باید به‌طور مستمر اثربخشی سیستم مدیریت كیفیت را از طریق بكارگیری خط‌مشی كیفیت ، اهداف كیفیتی ، نتایج ممیزی‌ها ، تجزیه و تحلیل داده‌ها ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بازنگری مدیریت بهبود بخشد .

 

ج) الزامات و توصیه های مرتبط با آن درTS 16949:2002 /: ISO(الزامات خاص صنایع خودروسازی) :‌

 

1- بند 1 – 1 – كلیات دامنه كاربرد :

این مشخصه فنی به همراه ایزو 9001:2000 ، الزامات سیستم مدیریت كیفیت جهت طراحی و تكوین ، تولید و در موارد مرتبط نصب و ارائه خدمات محصولات مرتبط به خودرو را تصریح می‌نماید .

این مشخصه فنی برای محلهلی تولید سازمان كه در آن قطعات تولیدی و یا یدكی تعیین شده توسط مشتری ساخته می‌شوند ، كاربرد دارد .

فعالیت‌های پشتیبانی چه در مكان تولید یا ارائه خدمات (سایت) چه بصورت مجزا مانند مراكز طراحی ، دفاتر مركزی و مراكز توزیع به عنوان بخشی از مكان تولید و یا ارائه خدمات ، مورد ممیزی قرار می‌گیرند اما نمی‌توانند براساس این استاندارد به تنهایی گواهینامه دریافت كنند .

این استاندارد مشخصات فنی (‌TS) در چرخه تامین خودرو می‌تواند بكار گرفته شود .

 

2- بند 7 – 4 – 3 – 1 – كنترل محصول ورودی :‌

سازمان باید با بهره‌گیری از یك یا تعدادی از روشهای ذیل فرآیندی جهت اطمینان از كیفیت محصول خریداری شده (رجوع كنید به بند 7-4-3) داشته باشد :

-     دریافت و ارزیابی داده‌های آماری توسط سازمان .

-     بازرسی و یا آزمون در زمان دریافت  محصول نظیر نمونه برداری بر اساس عملكرد

-     ارزیابی‌ها یا ممیزیهای طرف دوم و سوم در محل تامین كننده همراه با سوابق عملكرد كیفیت قابل قبول .

-     ارزیابی قطعه توسط یك آزمایشگاه تعیین شده .

-     هر روش دیگری كه با مشتری توافق شده باشد .

 

3- بند 8 – 2 – 2 – 1 - ممیزی سیستم مدیریت كیفیت :

سازمان باید سیستم مدیریت كیفیت خود را به منظور تصدیق انطباق با این مشخصه فنی و هرگونه الزام تكمیلی سیستم مدیریت كیفیت ممیزی نماید .

 

4- بند 8 – 2 – 2 – 2 - ممیزی فرآیند تولید :

سازمان باید هر فرآیند ساخت را بمنظور تعیین اثربخشی آن ممیزی نماید .

 

5- بند 8 – 2 – 2 – 3 - ممیزی محصول :

سازمان باید در مراحل مناسبی از تولید و تحویل ، محصولات را بمنظور تصدیق انطباق با تمامی الزامات مشخص شده ، نظیر ابعاد محصول ، كاركرد ، بسته‌بندی ، برچسب‌گذاری ، در فواصل زمانی تغریف شده ، ممیزی نماید .

 

6- بند 8 – 2 – 2 – 4 – برنامه‌های ممیزی داخلی :

ممیزی‌های داخلی باید كلیه فرآیندها ، فعالیت‌ها و نوبتهای كاری مرتبط با مدیریت كیفیت را پوشش داده و برطبق یك طرح سالانه زمان‌بندی شود .

وقتی یك عدم انطباق داخلی یا خارجی رخ دهد و یا شكایتی از طرف مشتری صورت پذیرد ، تواتر انجام ممیزی باید به طور مقتضی افزایش یابد .

یادآوری : برای هر ممیزی بایستی از چك لیستهای اختصاصی استفاده شود .

 

7- بند 8 – 2 – 2 – 5 – صلاحیت ممیز داخلی :

سازمان باید دارای ممیزان داخلی باشد كه برای ممیزی الزامات این استاندارد دارای صلاحیت باشند (رجوع كنید به بند 6-2-2-2)


 پیرامون سایت

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران در سال 1384 با هدف دستیابی آسان و رایگان پژوهشگران عرصه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ایران به متون و مقالات تخصصی شکل گرفت ؛ این تلاش مرهون تخصص و کارآمدی محققین این حوزه است که ذکر نام آنها در کنار آثارشان تنها راه سپاسگزاری ما در این ساختار مجازی است

مصطفی هاشم زاده


آمار سایت
کل بازدیدها:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
آخرین بازدید:
تعداد کل پست ها:
آخرین بروز رسانی:

آرشیو مطالب
  تیر 1390 (4)
  خرداد 1390 (1)
  فروردین 1390 (3)
  آبان 1389 (1)
  مهر 1389 (7)
  فروردین 1389 (1)
  اسفند 1388 (2)
  بهمن 1388 (11)
  دی 1388 (2)
  آذر 1388 (1)
  آبان 1388 (1)
  مرداد 1388 (3)
  تیر 1388 (4)
  اردیبهشت 1388 (2)
  اسفند 1387 (1)
  بهمن 1387 (2)
  دی 1387 (1)
  آذر 1387 (3)
  آبان 1387 (4)
  مهر 1387 (1)
  شهریور 1387 (6)
  مرداد 1387 (4)
  تیر 1387 (5)
  خرداد 1387 (1)
  اردیبهشت 1387 (1)
  فروردین 1387 (1)
  اسفند 1386 (1)
  بهمن 1386 (3)
  دی 1386 (3)
  آبان 1386 (3)
  مهر 1386 (1)
  شهریور 1386 (2)
  مرداد 1386 (104)
  تیر 1386 (47)
 لیست آرشیوها

جستجو در سایت
 


wwwieir
Google


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات